תקנון חנות מקוונת – אתר ד"ר קלאודיה אנבה

כללי

1.1 אתר האינטרנט של ד"ר קלאודיה אנבה, ע.מ 324589142 כולל גם חנות וירטואלית.

במסגרת החנות שבאתר זה נמכרים שירותים ומוצרים שונים כדוגמת: הרצאות,

כנסים, סמינרים, סדרות טיפול, ערכות הדרכה אינטרנטיות ועוד.

כתובת העסק: שלמה גורן 22, באר שבע טל׳- 050-3468880 / 08-9254466

1.2 כל הגולש באתר, המעוניין לבצע בו פעולת רכישה מצהיר ומתחייב כי, הינו מודע

לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או

תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

1.3 האישיים בפרטים שימוש לעשות ו/או לשמור לעסק בזאת מתיר המזמין ו/או המשתמש

הנובעים אחרים לצרכים ו/או עמו קשר יצירת לשם המערכת לתוך הוזנו אשר

מההתקשרות בין הצדדים.

1.4 העסק שומר לעצמו את הזכות לעדכן, לתקן, להוסיף או לשנות את התקנון מעת לעת

ללא הודעה מוקדמת ויש לעיין בו לפני כל שימוש באתר.

1.5 העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או

הפסקת שירותים ו/או שינוי כמות המשתתפים ו/או שינוי המחירים המוצעים ו/או

התנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול

דעתו הבלעדי, וכל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה

על כך מהחברה בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.

1.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי העסק רשאי להפסיק מדי פעם את השימוש

באתר ואת רכישת השירותים המוצעים על ידו באתר לשם תחזוקה שוטפת, תיקון,

שדרוג ושיפור של התוכנות, החומרה או כל אמצעי טכנולוגי אחר המופעל על ידו

בהקשר לשירותים המוצעים

1.7 בנוגע שתהיה מחלוקת בכל לדון הסמכות תהיה שבע לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

לרכישה באתר

תנאי השימוש

2.1 רשאי לבצע פעולות באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן על עסק או

חברה המאוגדים כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומים ברשם החברות בישראל)

אשר ברשותם כרטיס אשראי ישראלי תקף של אחת מחברות האשראי והינו בעל תא

דואר אלקטרוני ברשת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור כל פעולת

רכישה הינו אישור העסקה על ידי חברת האשראי.

פרטי המשתמש

3.1 בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים:

ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני

ופרטי תשלום.

3.2 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו

צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

3.3 פרטי כרטיס האשראי של הרוכש לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש

מלבד לשם קניית המוצר.

תשלום ואספקה

4.1 התשלום לכל פעילות שהיא ישולם מראש באתר באמצעות מערכת Paypal או

בכרטיס אשראי. אישור עסקה יתקבל במעמד העסקה. חשבונית מס/קבלה כחוק

תשלח בדואר או תימסר ללקוח במפגש עם בעלת העסק.

4.2 המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

4.3 לאחר רכישת הדרכה אינטרנטית ישלח לגולש לינק לכניסה להדרכה.

4.4 בהזמנת סדנה/הרצאה/קורס הגולש יתבקש ליצור קשר טלפוני או באמצעות מייל עם

בעלת האתר ולתאם עמה את מועד קיום האירוע.

מדיניות ביטול עסקאות

5.1 ביטול עסקה של סדנה/הרצאה או אירוע מסוג זה אפשרי בתנאים הבאים: בתוך

ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שלושה

ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. המזמין יהיה רשאי

לבקש את שינוי מועד האירוע מבלי שיבקש לבטלו אולם ההסכמה לשינוי המועד

מותנית בבעלת האתר.

במקרה של ביטול אירוע יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר

האירוע או 200 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

העסק יעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה

חברת האשראי את הלקוח תלוי בחברת האשראי .

5.2 תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של מוצרי מידע דיגיטליים כדוגמת הדרכות

אינטרנטיות הניתנות להקלטה, לשעתוק או לשכפול (קבצי וידאו, PDF וכדומה).

5.3 ביטול של כל עסקה יעשה בכתב – במייל – office@drclaudia.co.il או

באמצעות ו/או טלפונית 050-3468880 / 08-9254466

5.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלת האתר

ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי,

ובדרך כלשהי, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם

תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או

השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע

ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים רשאית בעלת האתר

להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

5.5 במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת

המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית

בעלת האתר, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה.

5.6 בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

קניין רוחני

6.1 שם המתחם הינו קניינו הבלעדי של העסק.

6.2 כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט, לרבות בעיצובו הינם של העסק בלבד.

6.3 מראש המפורשת הסכמתו ללא לעיל מהאמור חלק כל להפיץ לשכפל, להעתיק,אין

ובכתב של העסק.

אבטחת מידע ופרטיות באתר

7.1 אמצעי בכל לפגוע ו/או לעקוף שלא בזאת מתחייב באתר המזמין ו/או המשתמש

שהיא כל בצורה יפר אשר משתמש כי למזמין ו/או למשתמש ידוע באתר. אבטחה

ו/או ציבורית לאחריות עצמו יחשוף האתר במערכות אחרים או כאלה אבטחה אמצעי

פלילית.